Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
 
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
Jegyző
 
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
 
Ellátandó feladatok:
A jegyző számára az Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban
meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy
közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott felmentés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• anyakönyvi szakvizsga megléte, anyakönyvi igazgatásban szerzett legalább
1-3 év szakmai tapasztalat
• országgyűlési, önkormányzati választáson szerzett szakmai tapasztalat
• uniós pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat
• ASP rendszer ismerete
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a Kttv. 45.§ (4) bekezdése szerinti önéletrajz
• a vezetői elképzelések bemutatásáról, a jegyzői feladatok ellátásáról szóló
szakmai program
• a végzettséget tanúsító okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálója a teljes pályázati
anyagba betekinthet
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester nyújt, a +36-30/349-4408 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÁLT/12-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
vagy
• Személyesen: Dr. Szoboszlay Árpád polgármester, Pest megye, 2769
Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. .
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Tápiószőlős Község Polgármestere bírálja el.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tapioszolos.hu - 2018. február 7.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapioszolos.hu
honlapon szerezhet.

 

Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati A és B típusú ösztöndíjpályázatot.

 •  „A” típusú Ösztöndíjpályázatot 
  a felsőoktatási  hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan;
 • „B” típusú Ösztöndíjpályázatot 

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) számára a 2018/2019. tanév első félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban Szőke Ágnes pályázati ügyintézőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Az „A” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:

 1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
 2. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 3. c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

 1. d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).

A „B” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:

 1. a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

 1. c) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2017. december 8-ig.

A központi pályázati kiírás a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/ oldalon olvasható.  Az Önkormányzat által meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel bővített kiírások jelen felhíváshoz csatolva, illetve a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban érhetők el.

További információt Szőke Ágnes pályázati ügyintézőtől kérhetnek az 53/385-001/16. mellék telefonszámon.

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

{fastsocialshare}

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (IV.13.) önkormányzati rendeletével

 

2017. július 17. (hétfő) napjától 2017. július 21. (péntek) napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

 

Az igazgatási szünet alatt ügyfélfogadás nem lesz, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a teljes körű fogászati alapellátás 2016. december 1-től Tápiószele 2. számú fogorvosi körzetében történik.

A fogorvosi rendelő címe: 2766 Tápiószele, Jókai u. 1.

A kezelésekhez előjegyzés szükséges, időpontot a betegek a 06-70/259-3060 telefonszámon kérhetnek.

Bővebben...

 

 

Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati A és B típusú ösztöndíjpályázatot.

 •  „A” típusú Ösztöndíjpályázatot 
  a felsőoktatási  hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan; 
 • „B” típusú Ösztöndíjpályázatot 
  a felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánók (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) számára a 2017/2018. tanév első félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.

Bővebben...

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS

2015. március 5-től hatályos szabályozás


BELTERÜLETEN:

Belterületi  ingatlanok  használata  során  és  a  lábon  álló  növényzet,  növénytermesztéssel  összefüggésben keletkezett  hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve,  ha  jogszabály  másként  nem  rendelkezik.

Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet is, ennek értelmében:

- Amennyiben, valamelyik településen konkrét időpont meg van határozva az égetésre, akkor abban az időpontban,  azokkal  a  feltételekkel  az  égetés engedélyezett. (önkormányzatok  égetésre  vonatkozó hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján fellelhetően).

- Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:

Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.

(tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás illetékességi területén: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.)

Feltételei:

- Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000  forint  összegű  eljárási  illetékkel  (illetékbélyeg), az  égetés tervezett  időpontját  megelőzően  legalább 10  nappal  korábban  kell  benyújtani  írásban  (postán,  e-mailen, faxon, személyesen)

- Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j)  a  helyszínen  biztosított,  a  tűz  továbbterjedésének  megakadályozására  készenlétben  tartott eszközök felsorolását.

- A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező  határozat  kézhezvétele után  szabad  az  égetést,  az  abban  meghatározott  feltételek betartásával elkezdeni.

- A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.


Vonatkozó jogszabályok:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 225. § - 228. §

önkormányzatok rendeletei (melyek az adott önkormányzat honlapján fellelhetőek

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

225. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. §
(1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. §
(1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Irányított égetés kérelem minta

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a tűzgyújtás helyi szabályairól

 

 

Névnap

2018. április 26. csütörtök
Ervin
A Nap kel 05:38-kor,
nyugszik 19:58-kor.

Holnap
Zita, Mariann
napja lesz.

Esemény naptár

Április 2018
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30