Csatornázási hírek

Esemény naptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Névnap

2019. március 24. vasárnap
Gábor, Karina, Miléna
A Nap kel 05:43-kor,
nyugszik 18:10-kor.

Holnap
Irén, Írisz, Irina
napja lesz.
 
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
 
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
Jegyző
 
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
 
Ellátandó feladatok:
A jegyző számára az Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban
meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy
közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott felmentés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• anyakönyvi szakvizsga megléte, anyakönyvi igazgatásban szerzett legalább
1-3 év szakmai tapasztalat
• országgyűlési, önkormányzati választáson szerzett szakmai tapasztalat
• uniós pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat
• ASP rendszer ismerete
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a Kttv. 45.§ (4) bekezdése szerinti önéletrajz
• a vezetői elképzelések bemutatásáról, a jegyzői feladatok ellátásáról szóló
szakmai program
• a végzettséget tanúsító okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálója a teljes pályázati
anyagba betekinthet
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester nyújt, a +36-30/349-4408 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÁLT/12-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
vagy
• Személyesen: Dr. Szoboszlay Árpád polgármester, Pest megye, 2769
Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. .
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Tápiószőlős Község Polgármestere bírálja el.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tapioszolos.hu - 2018. február 7.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapioszolos.hu
honlapon szerezhet.

 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

 

A Cegléden lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye:
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
tel.: +36 (53) 310-011/285.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

2017. november 24. – 2018. február 14.

 

nepegeszsegugyi fososztaly logo

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 

Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati A és B típusú ösztöndíjpályázatot.

 •  „A” típusú Ösztöndíjpályázatot 
  a felsőoktatási  hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan;
 • „B” típusú Ösztöndíjpályázatot 

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) számára a 2018/2019. tanév első félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban Szőke Ágnes pályázati ügyintézőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Az „A” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:

 1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
 2. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 3. c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

 1. d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).

A „B” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:

 1. a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

 1. c) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2017. december 8-ig.

A központi pályázati kiírás a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/ oldalon olvasható.  Az Önkormányzat által meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel bővített kiírások jelen felhíváshoz csatolva, illetve a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban érhetők el.

További információt Szőke Ágnes pályázati ügyintézőtől kérhetnek az 53/385-001/16. mellék telefonszámon.

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

{fastsocialshare}