Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

 

Az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség feladatszabása alapján tájékoztatom, hogy 2016. július 16-án (szombatra) az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján Pest megye egész területére vörös jelzés került kiadásra a várható nagy mennyiségű csapadék miatt.

Esetleges rendkívüli esemény bekövetkeztében, kérem haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjen a gyors kezelhetőség érdekében.

 

Tisztelettel:

Dr. Wetzelné dr. Terbe-Szabó Csilla

HVB elnök

 

 

{fastsocialshare}

 

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak szerint, a vadászati hatóság a 2016. március 31. és 2016. május 10. között hirdetett ajánlások alapján hivatalból megállapítja a vadászterületek határát.

Ide kattintva tájékozódhat az érintett településekhez tartozó vadászterületek adatairól.


A vadászterület teljes kódszáma 3 részből áll: 

- 13 (a megyekód)

- hat számjegyű azonosító kód (rövid kódszám) pl.: 575950

- három számjegyű tájegység kód pl.: 308

 

A teljes kódszám és a kapcsolódó anyagoknál található Excel táblázat alapján az alábbi listából tájékozódhat az érintett vadászterület adatairól.

 

Tápiószőlősre vonatkozó térképek:


A 13-575950-308 kódszámú vadászterület

A 13-576050-308 kódszámú vadászterület

 

FELHÍVÁS * FELHÍVÁS * FELHÍVÁS * FELHÍVÁS *FELHÍVÁS * FELHÍVÁS 

 

 Csalódottsággal vegyes értetlenséggel vagyunk kötelesek tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a 2016. június 12- re Újszilvásra meghirdetett MÓNUS JÓZSEF  távlövő íjász világbajnok részvételével meghirdetett rendezvény  a legnagyobb sajnálatunkra – önhibánkon kívül – 

 

ELMARAD!

 

Indoka: A meghívott vendég - állítása szerint – „elírta” a naptárában az időpontot, és a meghirdetett időpontban Kolozsváron vesz részt egy rendezvényen, így a miénken nem tud megjelenni. 

Nyomatékosan kérjük minden ismerősünket, hogy a rendezvény elmaradását tudassák mindenkivel, akivel csak tudják, a kellemetlenségek elkerülése végett. Ez még fontosabb, mint maga a rendezvény meghirdetése, mert senkit nem szeretnénk, hogy feleslegesen Újszilvásra fáradjon. 

 

Köszönjük a megértést.

A Tápiómenti Íjász Központ vezetősége


Figyelem!

A Majális programjában változás történt: 

az U16-os bajnoki mérkőzés vasárnap azaz május 1-én kerül megrendezésre 10:00 órai kezdettel!

Helyette 10:30-tól Kadlott Károly, falunk szülötte szórakoztat bennünket lakodalmas/nóta műsorával!

Megértésüket köszönöm a szervezők nevében

 

 

Majális 2016

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS

2015. március 5-től hatályos szabályozás


BELTERÜLETEN:

Belterületi  ingatlanok  használata  során  és  a  lábon  álló  növényzet,  növénytermesztéssel  összefüggésben keletkezett  hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve,  ha  jogszabály  másként  nem  rendelkezik.

Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet is, ennek értelmében:

- Amennyiben, valamelyik településen konkrét időpont meg van határozva az égetésre, akkor abban az időpontban,  azokkal  a  feltételekkel  az  égetés engedélyezett. (önkormányzatok  égetésre  vonatkozó hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján fellelhetően).

- Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:

Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.

(tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás illetékességi területén: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.)

Feltételei:

- Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000  forint  összegű  eljárási  illetékkel  (illetékbélyeg), az  égetés tervezett  időpontját  megelőzően  legalább 10  nappal  korábban  kell  benyújtani  írásban  (postán,  e-mailen, faxon, személyesen)

- Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j)  a  helyszínen  biztosított,  a  tűz  továbbterjedésének  megakadályozására  készenlétben  tartott eszközök felsorolását.

- A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező  határozat  kézhezvétele után  szabad  az  égetést,  az  abban  meghatározott  feltételek betartásával elkezdeni.

- A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.


Vonatkozó jogszabályok:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 225. § - 228. §

önkormányzatok rendeletei (melyek az adott önkormányzat honlapján fellelhetőek

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

225. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. §
(1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. §
(1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Irányított égetés kérelem minta

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a tűzgyújtás helyi szabályairól

 

 

Névnap

2017. október 24. kedd
Salamon
A Nap kel 07:22-kor,
nyugszik 17:47-kor.

Holnap
Blanka, Bianka
napja lesz.

Esemény naptár

Október 2017
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31